دیود شاتکی (shatki-diode)

دیود شاتکی (shatki-diode)