رله برد صندلی آرایشگاهی ( Bartender Relay Barber Chair)

رله های در برد کنترل صندلی آرایشگاهی و ظیفه روشن و خاموش کردن موتور برقی را بر عهده دارد

رله برد صندلی آرایشگاهی ( Bartender Relay Barber Chair)